توسعه سامانه هوش مصنوعی جهت تشخیص خودکار شی پنهان در تصاویر موج میلی متری

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «توسعه سامانه هوش مصنوعی جهت تشخیص خودکار شی پنهان در تصاویر نوج میلی متری» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


فراخوان توسعه روش های ژئوفیزیکی شناسایی مسیر و میزان نشت از پی و بدنه سدها

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «فراخوان ساخت سنگ هونینگ CBN» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


فراخوان ساخت سنگ هونینگ CBN

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «فراخوان ساخت سنگ هونینگ CBN» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


فراخوان توسعه فرایند ریخته‌گری و پوشش‌دهی شیرآلات اوربیتی

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «تفراخوان توسعه فرایند ریخته‌گری و پوشش‌دهی شیرآلات اوربیتی» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


فراخوان توسعه پرینتر سه‌بعدی خانه‌ساز بتنی و گلی

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «تفراخوان توسعه پرینتر سه‌بعدی خانه‌ساز بتنی و گلی» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


توسعه خوراک مش کاندیشن شده

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «توسعه خوراک مش کاندیشن شده» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


ارائه مدل تشخیص نارسایی‌های گفتاری با استفاده از یادگیری عمیق

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «ارائه مدل تشخیص نارسایی‌های گفتاری با استفاده از یادگیری عمیق» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


توسعه ماده موثره علف‌کش گلوفوزینات آمونیوم

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «توسعه ماده موثره علف‌کش گلوفوزینات آمونیوم» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


طراحی و ساخت قالب پروگرسیو برای کانکتورهای فلزی

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «طراحی و ساخت قالب پروگرسیو برای کانکتورهای فلزی» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


طراحی و ساخت گجت غیرتهاجمی اندازه‌گیری گلوکز

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «طراحی و ساخت گجت غیرتهاجمی اندازه‌گیری گلوکز» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.