طراحی و پیاده‌سازی سامانه مدیریت مناقصات و امور قراردادها

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه "طراحی و پیاده‌سازی سامانه مدیریت مناقصات و امور قراردادها" با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


جداسازی و بازیافت نخاله‌های ساختمانی

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه "جداسازی و بازیافت نخاله‌های ساختمانی" با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


طراحی سامانه هوشمند مدیریت و نظارت بر خدمات مهندسین مشاور

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه "طراحی سامانه هوشمند مدیریت و نظارت بر خدمات مهندسین مشاور" با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


جوشکاری تلفیقی خطوط لوله انتقال نفت و گاز

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه "جوشکاری تلفیقی خطوط لوله انتقال نفت و گاز" با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


افزایش ماندگاری و کیفیت میوه در سردخانه

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه "افزایش ماندگاری و کیفیت میوه در سردخانه " با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.