طراحی و ساخت ابزار نمونه گیری درون چاهی

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه « طراحی و ساخت ابزار نمونه‌گیری درون چاهی (PDS و OPS)» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP449807120
 • تاریخ اعلام: 1398/10/08
 • تاریخ انقضا: 1398/11/01
 • بیشتر بخوانید

ایجاد ویژگی آنتی استاتیک در پارچه های چادر مشکی

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه " ایجاد ویژگی آنتی‌استاتیک در پارچه¬های چادر مشکی" با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP429807116
 • تاریخ اعلام: 1398/10/08
 • تاریخ انقضا: 1398/12/01
 • بیشتر بخوانید

استقرار سیستم نور مصنوعی در گلخانه

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «استقرار سیستم نور مصنوعی در گلخانه» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP339808125
 • تاریخ اعلام: 1398/10/06
 • تاریخ انقضا: 1398/10/30
 • بیشتر بخوانید

پایش دیجیتال نشت خطوط لوله نفت و گاز

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «پایش دیجیتال نشت خطوط لوله نفت و گاز» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP449807117
 • تاریخ اعلام: 98/08/19
 • تاریخ انقضا: 98/08/30
 • بیشتر بخوانید

مستندسازی درس آموخته‌های ساخت واحدهای دامپروری

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «مستندسازی درس آموخته‌های ساخت واحدهای دامپروری» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP189808123
 • تاریخ اعلام: 98/08/18
 • تاریخ انقضا: 98/09/14
 • بیشتر بخوانید

به‌روز‌رسانی سیستم اعلام و اطفاء حریق نیروگاه

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه "به‌روز‌رسانی سیستم اعلام و اطفاء حریق نیروگاه" با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


 • شماره درخواست: RFP069806114
 • تاریخ اعلام: 98/08/12
 • تاریخ انقضا: 98/09/11
 • بیشتر بخوانید

دستگاه آلتراسونیک (امواج مافوق صوتی) تست جوش‌ خطوط لوله

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «دستگاه آلتراسونیک (امواج مافوق صوتی) تست جوش‌ خطوط لوله» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


سیستم نمک‌ زدایی آب

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «سیستم نمک‌زدایی آب» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


سیمان سبک چاه‌ های نفت و گاز

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌ عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «سیمان سبک چاه‌ های نفت و گاز» با کلیه افراد و شرکت‌ های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


کاهش مصرف سود یا جایگزینی آن در دستگاه بطری شوی خط شیشه

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «کاهش مصرف سود یا جایگزینی آن در دستگاه بطری شوی خط شیشه» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.