بررسی میزان آلودگی احتمالی در ماهیان شیر و سی باس آسیایی در خلیج فارس

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «بررسی میزان آلودگی احتمالی در ماهیان شیر و سی¬باس آسیایی در خلیج فارس» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


نرم‌افزار جامع مدیریت HSE

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «نرم‌افزار جامع مدیریت HSE» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


بازیافت نفتالین از روغن (Naphthalene Residue Oil (NRO

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «بازیافت نفتالین از روغن NRO» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


سیستم پایش آنلاین آلاینده‌های محیط‌ زیست

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه «سیستم پایش آنلاین آلاینده‌های محیط‌زیست» با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


سامانه کنترل اسناد و مدارک (DCC)

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه "سامانه کنترل اسناد و مدارک (DCC)" با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


شیر کنترل فوران رشته حفاری (IBOP)

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه " شیر کنترل فوران رشته حفاری (IBOP)" با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


بومی سازی دوپ حفاری

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه "بومی-سازی دوپ حفاری" با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


گاتر سبک گلخانه توت‌فرنگی

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه "گاتر سبک گلخانه توت‌فرنگی" با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


کیت‌های تشخیص آنتی‌بیوتیک در شیر

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه "کیت‌های تشخیص آنتی‌بیوتیک در شیر" با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.


توري‌هاي الك لرزان حفاری

شبکه خدمات نوآوری بومرنگ به‌عنوان کارگزار تبادل فناوری یک شرکت متقاضی، در نظر دارد در زمینه رفع نیاز فناورانه "توري‌هاي الك لرزان حفاری" با کلیه افراد و شرکت‌های توانمند برای رفع این مسئله، تعامل و همکاری نماید.